REGULAMIN

Artykuł 1.
Ogólne informacje o sprzedającym
Połączenie bankowe:
54 1020 1390 0000 6702 0753 1868

Biurowiec Hexagon
Zamknięta 10 lok. 1.5
Kraków, 30-554

Mapa

Operatorem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.vellena.pl jest:
 
Stratosfera, s.r.o.
Siedziba: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Numer identyfikacyjny: 53 716 141
Zarejestrowana w OR SR Košice I, sekcja: Sro, numer wpisu: 51292/V
Nr konta: PL 54 1020 1390 0000 6702 0753 1868
 
(dalej „sprzedawca”).
Organ nadzorczy: Inspektorat SOI dla regionu koszyckiego
Siedziba: Vrátna 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Koszyce 1
Numer telefonu: 055/729 07 05, 055/622 76 55
 
Artykuł 2.
Przepis wprowadzający i definicje podstawowych pojęć
 
Niniejsze ogólne warunki regulują:
 • proces zakupu kształtu przez konsumenta za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • warunki sprzedaży i zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego;
 • prawa i obowiązki stron umowy, tj. między Sprzedawcą a Konsumentem wynikające z zawartej pomiędzy tymi stronami umowy sprzedaży, której przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.
   Sprzedawcą jest firma Stratosfera, s.r.o., która zawierając i realizując umowę kupna-sprzedaży działa w ramach swojej działalności we własnym imieniu, na własny rachunek i która prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

   Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na domenie www.vellena.pl i dla której towary te nie są wykorzystywane do wykonywania pracy, wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.
   Sklep internetowy to sklep internetowy sprzedawcy znajdujący się na domenie www.vellena.pl.
   Towary są przedmiotem umowy kupna-sprzedaży oferowanej przez sklep internetowy.
   Zamówienie jest wyrażeniem woli kupującego zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
   Cena jest ceną całkowitą za przedmiot umowy kupna wraz z kosztami transportu.
   Wysyłka oznacza koszty związane z wysłaniem i dostarczeniem towaru do kupującego.
   Skrót VOP oznacza ogólne warunki handlowe.
     
   Artykuł 3.
   Zamówienie i zawarcie umowy
    
   Stosunek prawny powstały na podstawie umowy między sprzedającym a kupującym, jeżeli jest on konsumentem (osobą fizyczną niedziałającą w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu) regulują przepisy ustawy z dnia 102/2014 Coll. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw z poszanowaniem ustawy nr. 250/2007 Coll. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Kol. o wykroczeniach w brzmieniu zmienionym przez późniejsze przepisy i ustawę nr. 40/1964 Kol. Kodeks cywilny.
   Stosunek prawny powstały na podstawie umowy między sprzedającym a kupującym, który nie jest konsumentem, regulują przepisy ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy i przepisy uzupełniające ustawy nr. 40/1964 Kol. Kodeks cywilny.
   Kupujący zamawia towar od sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.vellena.pl.
   Opis produktu, jego podstawowe cechy, zdjęcie produktu oraz ostateczna cena bez wysyłki, jego dostępność w magazynie podane są w e-sklepie przy każdym produkcie. Podanie opisu towaru ma jedynie charakter rekomendacyjny. Wszelkie informacje podane na stronie e-sklepu w zakresie towarów wymienionych w zdaniu poprzednim mają charakter uzupełniający, a nie miarodajny. Oferowane produkty są surowcami do dalszego wykorzystania, sprzedający zakłada, że ​​kupujący posiada wiedzę i orientację w temacie pod kątem ich wykorzystania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie suplementów diety przez kupującego.
   Opis produktu i jego podstawowe właściwości zamieszczone na naszej stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane, jednak w związku ze zmianami w przepisach dotyczących wymagań żywnościowych, niezwykle istotne jest przestrzeganie etykiety umieszczonej na danej żywności, za co odpowiada jej producent i który podlega kontroli rynku wewnętrznego. Jako operator jesteśmy sprzedawcą przedmiotowego towaru w zakresie usług detalicznych i hurtowych, a nie producentem.
   Zakup towarów za pośrednictwem e-sklepu nie jest uzależniony od rejestracji kupującego w e-sklepie. W przypadku dobrowolnej rejestracji kupujący jest zobowiązany do uzupełnienia danych wymaganych przez e-sklep. Po udanej rejestracji do kupującego zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
   Po udanej rejestracji kupujący uzyska dostęp do swojego konta, za pośrednictwem którego będzie się rejestrował w e-sklepie podczas dokonywania zakupów. Przy każdym kolejnym zakupie kupujący nie dokonuje już rejestracji, wystarczy zalogować się na istniejące konto w e-sklepie za pomocą swoich danych logowania.
   Kupujący zamawia towar od sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszych ogólnych warunkach handlowych.
   Po zatwierdzeniu okienka o nazwie „Zamówienie” towar zostaje automatycznie umieszczony w koszyku konkretnego kupującego. Podczas tworzenia zamówienia kupujący może w każdej chwili obejrzeć ten koszyk, nawet po powrocie do arkusza oferty.
   Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu gotówką przy odbiorze osobistym, z góry przelewem na rachunek bankowy sprzedającego w postaci IBAN: SK54 1100 0000 0029 4714 6749 lub za pośrednictwem bramki płatniczej albo jest zobowiązany do zapłaty cenę zakupu gotówką przy odbiorze przy przekazaniu towaru firmie pocztowej lub przesyłką kurierską.
   Po potwierdzeniu wpłaty lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku dostawy za pobraniem, sprzedający zobowiązuje się do zapakowania towaru i zapewnienia jego dostarczenia do miejsca wskazanego przez kupującego. Jeżeli żądane miejsce dostawy jest inne niż miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności lub siedziba kupującego, kupujący powinien to zaznaczyć w zamówieniu, wypełniając odpowiednie rubryki.
   Podstawą relacji pomiędzy sprzedającym a firmą kurierską jest umowa przewozu, a w zakresie ochrony danych osobowych ten stosunek prawny reguluje umowa o przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. § 34 ust. 3 ustawy nr. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
   Kupujący kompletuje zamówienie poprzez kliknięcie w link „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Przed dokonaniem powyższej czynności kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszymi ogólnymi warunkami i potwierdzić to zapoznanie się klikając w link „Potwierdzam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami sklepu internetowego opublikowanymi na stronie www.vellena.pl." 
   Potwierdzając złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z charakterystyką towaru oraz całkowitą ceną, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić.
   Po zatwierdzeniu przycisku „Zamawiam” lub „Kup teraz”, sprzedający przesyła kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o złożonym zamówieniu, treścią ogólnych warunków oraz procedurą reklamacji, które jest jego integralną częścią.
   Umowę pomiędzy sprzedającym a kupującym uważa się za zawartą z chwilą doręczenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, treści ogólnych warunków handlowych oraz procedury reklamacyjnej. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez sprzedającego towaru, którego właściwości są wymienione w liście ofertowym dla każdej pozycji z osobna i zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny tam podanej i odebrania towaru z transportu firma.
    
   Artykuł 4.
   Prawa i obowiązki sprzedającego
   Sprzedawca jest zobowiązany do:
   1. na podstawie zamówienia potwierdzonego przez sprzedającego dostarczyć towar kupującemu w uzgodnionej ilości, jakości i terminie oraz zapakować go lub wyposażyć do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i ochrony;
   2. zapewnić zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej;
   3. niezwłocznie po zawarciu umowy kupna, najpóźniej jednak wraz z dostawą towaru, przekazać kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną;
   4. przekazać kupującemu najpóźniej wraz z towarem w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru i użytkowania towaru oraz inne dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa (instrukcja w języku słowackim, karta gwarancyjna, dostawa notatka, dokument podatkowy).
   Sprzedający ma prawo do prawidłowej i terminowej zapłaty ceny zakupu od kupującego za dostarczony towar. 3. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wyprzedanych zapasów lub niedostępności towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym niniejszym regulaminem lub po wskazanej cenie w Sklepie Internetowym, chyba że uzgodni z Klientem wymianę. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo, a uiszczona cena zakupu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia na wskazane przez niego konto, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą.
    

   Artykuł 5.
   Prawa i obowiązki kupującego

   Kupujący został poinformowany przez sprzedającego, że częścią zamówienia jest obowiązek zapłaty ceny zakupu.
   Kupujący zobowiązany jest do:
   1. przejąć zakupiony lub zamówiony towar;
   2. zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, w tym koszty dostarczenia towaru;
   3. nie szkodzić dobremu imieniu sprzedającego;
   4. potwierdzić odbiór towaru na liście przewozowym swoim podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.
   5. Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w chwili dostawy. Zgodnie z postanowieniami § 2159 ust. 3 Kodeksu Cywilnego strony umowy ustaliły, że jeśli kupujący nie odbierze towaru przy odbiorze, sprzedającemu przysługuje jednorazowa opłata za przechowanie towaru w wysokości 9 €.

   Kupujący ma prawo dostarczyć towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony umowy w wiążącym przyjęciu zamówienia.

   Kupujący – Konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem naprawienia szkody, jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub uważa, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa. Jeżeli Sprzedawca ustosunkuje się negatywnie do tego żądania lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania sporu do podmiotu zajmującego się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów (dalej jako „ARS”). podmiot”) zgodnie z ustawą 391/2015 Coll. o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich oraz o zmianie niektórych ustaw (zwana dalej „ustawą o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich”). Wniosek może zostać złożony przez konsumenta w sposób określony w art. 12 ustawy o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów konsumenckich.

   Konsument może również złożyć reklamację za pośrednictwem platformy alternatywnych metod rozstrzygania sporów RSO, która jest dostępna online pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

   Z alternatywnych metod rozwiązywania sporów może skorzystać wyłącznie Konsument – ​​osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne metody rozstrzygania sporów dotyczą wyłącznie sporów między konsumentem a sprzedawcą wynikających z umowy konsumenckiej lub z nią związanych. Alternatywne rozstrzyganie sporów dotyczy wyłącznie umów zawieranych na odległość. Alternatywne rozstrzyganie sporów nie ma zastosowania do sporów, w których wartość sporu nie przekracza 20 EUR. Podmiot ARS może żądać od konsumenta uiszczenia opłaty za podjęcie alternatywnego rozwiązania sporu, maksymalnie do kwoty 5 EUR z VAT.

   Kupujący ma prawo do odstąpienia, lub anulować wysłane zamówienie do momentu jego realizacji, tj. wysyłka na adres dostawy. Kupującemu nie przysługuje prawo do anulowania zamówienia w przypadku towaru na zamówienie.

    

   Artykuł 6.
   Warunki płatności i dostawy

   Wszystkie ceny towarów w zamówieniu oraz w sklepie internetowym są cenami ostatecznymi. Kupujący może zapłacić cenę zgodnie z zamówieniem:

   1. karta płatnicza;
   2. Przelew bankowy;
   3. gotówką przy dostawie towaru za pobraniem;

   Sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia sposobu płatności kupującemu w przypadku, gdy kupujący wielokrotnie nie odbierze przesyłki, tym samym wykonując zastraszająco przysługujące mu prawo, w wyniku czego wyrządzona zostanie szkoda sprzedającemu. Powtarzające się nieprzyjęcie przesyłki w rozumieniu niniejszych OWZ oznacza nieprzyjęcie przesyłki w okresie odbioru przez co najmniej dwa kolejne okresy.

   Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar z góry przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, nie później niż 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

   Cena jest zapłacona w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na koncie sprzedającego.

   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu zamówiony towar w ciągu 3-10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia płatności.

   Sprzedawca dostarczy kupującemu towar na adres podany jako adres dostawy. Towar zostanie dostarczony przez firmę transportową.

    

   Artykuł 7.
   Pouczenie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

   Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

   Sprzedawca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, warunkach, terminie i trybie korzystania z prawa odstąpienia od umowy; Sprzedawca przekaże również Konsumentowi wzór formularza odstąpienia od umowy.

   Jeżeli sprzedawca udzielił informacji zgodnie z ust. 2. dopiero później, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od rozpoczęcia biegu terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1., termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym sprzedawca dodatkowo spełnił obowiązek informacyjny.

   Jeżeli Sprzedawca nie udzielił Konsumentowi informacji zgodnie z ust. 2 lub w dodatkowym terminie zgodnie z ust. 3., termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy i 14 dni od dnia rozpoczęcia biegu terminu o odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1.

   Towar uważa się za przejęty przez Konsumenta z chwilą, gdy Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem przewoźnika, przejmuje wszystkie części zamówionego towaru lub gdy:

   towary zamówione przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, w momencie odbioru ostatniego dostarczonego towaru;

   dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w momencie przejęcia ostatniej części lub ostatniej sztuki;

   dostarcza towar wielokrotnie w określonym czasie, w momencie przyjęcia pierwszego dostarczonego towaru. 

   Konsument może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towarów, nawet przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w formie pisemnej lub w postaci zapisu na innym trwałym nośniku. Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem, który jest zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy lub dołączony do przesyłki, chyba że zakup jest dokonywany osobiście.

   Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane do sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu.

   W razie wątpliwości co do doręczenia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane do konsumenta uważa się za doręczone po upływie terminu właściwego dla sposobu dostarczenia, jeżeli konsument wykaże, że zostało wysłane do adres podany Konsumentowi przez Sprzedawcę lub adres, o którego zmianie Sprzedawca poinformował Konsumenta po zawarciu umowy. Jeżeli przesyłki pocztowej, której treść stanowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, nie można dostarczyć Sprzedającemu, zawiadomienie o odstąpieniu od umowy uważa się za doręczone w dniu wysłania do Sprzedawcy na adres wskazany pierwsze zdanie.

   Jeżeli Sprzedawca na swojej stronie internetowej umożliwia Konsumentowi odstąpienie od umowy przy pomocy specjalnej funkcji lub formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi potwierdzenie tego faktu na trwałym nośniku niezwłocznie po przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kontrakt.

   W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, umowa dodatkowa związana z umową, od której konsument odstąpił, również ulega od początku rozwiązaniu. Nie można żądać od konsumenta żadnych kosztów ani innych płatności w związku z odstąpieniem od umowy dodatkowej.

   Konsument ponosi ciężar dowodu w zakresie wykonania prawa odstąpienia od umowy.

   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub zepsuciu.

   Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli przedmiotem umowy jest towar zamknięty w opakowaniu ochronnym, którego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, którego opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostarczeniu.

    

   Artykuł 8.
   Obowiązki sprzedawcy przy odstąpieniu od umowy

   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności na podstawie umowy lub w związku z nią, w tym koszty transportu, dostawy i wysyłki oraz inne koszty i opłaty.

   Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi płatności, o których mowa w ust. 1, w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał zapłaty. Nie wpływa to na prawo Konsumenta do uzgodnienia ze Sprzedawcą innego sposobu płatności, jeżeli Konsument nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami w związku z tym.

   Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli konsument wyraźnie wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę. Dodatkowe koszty oznaczają różnicę między kosztem dostawy wybranej przez konsumenta, a kosztem najtańszego, powszechnego sposobu dostawy oferowanego przez sprzedawcę.

   Jeżeli na podstawie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w chwili zawarcia umowy towar został dostarczony konsumentowi do domu, a ze względu na swój charakter nie jest możliwe odesłanie towaru do sprzedawcy pocztą, sprzedający jest zobowiązany do zorganizowania odbioru towaru na własny koszt w terminie określonym w ust.

   W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towaru, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi płatności zgodnie z ust. 1 przed wydaniem mu towaru albo do czasu udowodnienia przez konsumenta, że ​​towar zostały odesłane do sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaproponuje odbiór osobisty lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

    

   Artykuł 9.
   Obowiązki konsumenta przy odstąpieniu od umowy

   Konsument ma obowiązek odesłać towar lub przekazać go sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający proponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Termin uważa się za zachowany, jeżeli rzecz została przekazana do przewozu nie później niż w ostatnim dniu terminu.

   W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko koszty odesłania towaru do sprzedawcy lub osoby upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zgodził się je ponieść we własnym zakresie albo nie poinformował konsumenta, że ​​w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta poniesie on koszty zwrotu towaru do sprzedawcy.

   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które nastąpiło w wyniku takiego obchodzenia się z towarem, które wykracza poza zakres czynności koniecznych do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

   Skorzystanie przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy nie może wiązać się dla konsumenta z dodatkowymi kosztami ani innymi obowiązkami.

   Zwracany towar nie może być uszkodzony i musi zostać odesłany do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu, kompletnym wyposażeniem, dokumentacją, opakowaniem ochronnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które nie nastąpiło w wyniku normalnego zużycia podczas użytkowania w okresie do odstąpienia od umowy. Po odebraniu towaru, w okresie do odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo rozpakować i przetestować towar w sposób właściwy dla stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Towaru, który jest zapakowany w opakowanie ochronne, które nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i którego opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu.

    

   Artykuł 10.
   Przetwarzanie danych osobowych

   Stosunek prawny między sprzedającym jako operatorem a kupującym jako osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, której dane osobowe są przetwarzane, reguluje ustawa nr 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”).

   Dane osobowe Kupującego jako osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przetwarzane są przez Operatora na podstawie art. § 13 ust. 1 litera b) ustawy o ochronie danych osobowych, czyli dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą zainteresowany. Są to dane osobowe kupującego w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, adres dostawy, e-mail, kontakt telefoniczny. Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja podmiotów stosunków umownych.

   Dane osobowe Kupującego jako osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przetwarzane są przez Operatora na podstawie art. § 13 ust. 1 litera b) ustawy o ochronie danych osobowych, czyli dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą zainteresowany. Są to dane osobowe kupującego w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, adres dostawy, e-mail, kontakt telefoniczny. Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja klientów zarejestrowanych w serwisie.

   Dane osobowe Kupującego jako osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przetwarzane są przez Operatora na podstawie art. § 13 ust. 1 litera a) ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez kupującego. Są to dane osobowe kupującego w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, adres dostawy, e-mail, kontakt telefoniczny. Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

   Dane osobowe Kupującego jako osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przetwarzane są przez Operatora na podstawie art. § 13 ust. 1 litera a) ustawy o ochronie danych osobowych, czyli wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez kupującego. Są to dane osobowe kupującego w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, adres dostawy, e-mail, kontakt telefoniczny. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie ewidencji na potrzeby wysłania e-maila potwierdzającego rejestrację w serwisie.

   Dane osobowe Kupującego jako osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przetwarzane są przez Operatora na podstawie art. § 13 ust. 1 litera a) ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgoda wyrażona na przetwarzanie danych osobowych przez kupującego w związku z pkt. § 13 ust. 1 litera f) ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów operatora lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Są to dane osobowe kupującego w następującym zakresie: imię, nazwisko, miejsce stałego zamieszkania, adres dostawy, e-mail, kontakt telefoniczny. Celem przetwarzania danych osobowych jest ewidencja dostępnych zbiorów danych w celu doskonalenia usług świadczonych przez operatora.

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również ustawa z dn. 40/1964 Kol. Kodeks cywilny, ustawa nr. 250/2007 Coll. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990 Kol. o przestępstwach z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr. 102/2014 Coll. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące czynności przetwarzania przez operatora zawiera dokument „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, który jest publikowany na stronie internetowej operatora.

    

   Artykuł 11.
   Postanowienia końcowe

   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach w niniejszych Ogólnych Warunkach jest spełniony poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy.

   Procedura Reklamacji opublikowana na stronie internetowej Sprzedawcy stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

   W razie wątpliwości strony umowy ustaliły, że za okres używania uważa się okres od wydania towaru kupującemu (w tym dzień wydania) do dnia zwrotu towaru sprzedawcy, Lub poprzez przekazanie towaru firmie kurierskiej w celu przetransportowania go do sprzedawcy.

   Strony umowy ustaliły, że komunikacja między nimi będzie odbywała się głównie odpowiednio w formie wiadomości e-mail. mailowo lub telefonicznie.

   Do umów kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem handlu elektronicznego zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Dz. 22/2004 Kol. o handlu elektronicznym, ustawa nr. 250/2007 Coll. o ochronie konsumentów, ustawa nr. 102/2014 Coll. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o ustawie z dn. 40/1964 Kol. Kodeksu Cywilnego oraz niniejszych Ogólnych Warunków (dalej jako „OWU”) regulujących szczegóły ich zawierania i realizacji. Wszystkie stosunki umowne między sprzedającym a kupującym są zawierane zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Słowackiej. W przypadku, gdy Konsument nie jest stroną umowy, stosunki prawne nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach reguluje ustawa Dz. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami.

   Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stają się skuteczne wobec kupującego z chwilą wysłania elektronicznego zamówienia przez kupującego.

   Zaznaczając to pole przed wysłaniem zamówienia, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, rozumie ich treść i zgadza się z nimi w całości.

   W Koszycach,
   12 kwietnia 2021 r .

   ............................................................
   Stratosfera, s.r.o.,