Cookies i RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

/w rozumieniu § 19 ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw/

 

ADMINISTRATOR:

Nazwa firmy: Stratosfera, s.r.o.
Siedziba: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Adres e-mail: czesc@vellena.pl

 

 1. Wstęp

 

Zgodnie z § 19 ustawy nr 18/2018 Dz. U. o Ochronie Danych Osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, wyżej wymieniony administrator jest zobowiązany do przekazania każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarza, informacji określonych bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach niniejszego obowiązku informacyjnego.

Obowiązek informacyjny publikowany jest na stronie internetowej administratora, a także udostępniany w formie papierowej w ogólnodostępnej siedzibie administratora.

Informujemy również, że niniejszy obowiązek informacyjny będzie w razie potrzeby aktualizowany.

 

 1. Definicja podstawowych pojęć

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych - ustawa nr 18/2018 Dz. U. o Ochronie Danych Osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.


Administratorem danych jest każdy, kto samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cel i środki przetwarzania danych osobowych oraz przetwarza dane osobowe we własnym imieniu; administrator danych lub szczególne wymogi dotyczące jego wyznaczenia mogą być określone w specjalnym rozporządzeniu lub traktacie międzynarodowym, którym Republika Słowacka jest związana, jeżeli takie rozporządzenie lub traktat przewiduje cel i środki przetwarzania danych osobowych.

Pośrednikiem jest każdy, kto przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Osobą odpowiedzialną jest osoba wyznaczona przez operatora lub pośrednika, która wykonuje zadania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Odbiorcą jest każda osoba, której przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia; organ publiczny, który przetwarza dane osobowe na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danego celu przetwarzania danych osobowych, nie jest uważany za odbiorcę.

Osoba odpowiedzialna to osoba wyznaczona przez administratora lub podmiot przetwarzający do wykonywania zadań wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Odbiorcą jest każdy, komu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią; organ publiczny, który przetwarza dane osobowe na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą Republika Słowacka jest związana, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane, nie jest uważany za odbiorcę.

Stroną trzecią jest każdy, kto nie jest osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym lub inną osobą fizyczną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Zastępcą jest osoba fizyczna lub prawna z siedzibą, miejscem prowadzenia działalności, jednostką organizacyjną, zakładem lub stałym miejscem zamieszkania w państwie członkowskim, która została pisemnie upoważniona przez administratora lub podmiot przetwarzający zgodnie z art. 35 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe to dane dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie wspólnego identyfikatora, innego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy, lub na podstawie jednej lub większej liczby cech lub atrybutów stanowiących jej tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną, tożsamość genetyczną, tożsamość psychologiczną, tożsamość psychiczną, tożsamość ekonomiczną, tożsamość kulturową lub tożsamość społeczną.

Dane osobowe objęte ogólnym systemem ochrony to dane, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować osoby fizyczne na podstawie powszechnie stosowanego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, stały adres, data urodzenia, numer telefonu i adres e-mail.

Szczególne kategorie danych osobowych to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Dane genetyczne to dane osobowe odnoszące się do odziedziczonych cech genetycznych osoby fizycznej lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które dostarczają unikalnych informacji o fizjologii lub zdrowiu tej osoby fizycznej i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej tej osoby fizycznej..

Dane biometryczne to dane osobowe, które wynikają ze specjalnego technicznego przetwarzania danych osobowych dotyczących cech fizycznych osoby fizycznej, cech fizjologicznych osoby fizycznej lub cech behawioralnych osoby fizycznej i które umożliwiają jednoznaczną identyfikację lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby fizycznej, takie jak w szczególności obrazy twarzy lub dane daktyloskopijne.

Dane dotyczące zdrowia to dane osobowe dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby fizycznej, w tym dane dotyczące świadczenia opieki zdrowotnej lub usług związanych z opieką zdrowotną, które ujawniają informacje o jej zdrowiu.

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osobowych lub cech dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy cech osoby, której dane dotyczą, dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji finansowej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma, wynikające z ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, w odniesieniu do administratora, następujące prawa

 

Prawo dostępu do swoich danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, to ma prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych oraz informacje o:

 1. celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych;
 2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mają zostać przekazane, w szczególności odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 4. okresie przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, informację o kryteriach jego ustalenia;
 5. prawie do żądania od operatora sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. danych kontaktowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. o prawie do wszczęcia postępowania zgodnie z § 100 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
 8. źródle danych osobowych, jeśli są dostępne

 

Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Prawo do usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 52-55 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
 2. przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z § 56 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych;
 3. usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, specjalnego rozporządzenia lub traktatu międzynarodowego, którym Republika Słowacka jest związana.

 

Osoba, której dane dotyczą, nie będzie miała prawa usunięcia danych osobowych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy, specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka;
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • w celach archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych;
 • w celach statystycznych, jeżeli prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • w celu wykazania, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Administrator usunie dane osobowe osób, których dane dotyczą, na żądanie, bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu, że żądanie osoby, której dane dotyczą, jest zasadne.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania: osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych ze sprzeciwem, w okresie pozwalającym administratorowi na weryfikację prawidłowości danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia ich wykorzystywania zamiast usunięcia danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, administrator nie wykonuje żadnych operacji przetwarzania, innych niż przechowywanie danych, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone, administrator informuje osobę, której dane dotyczą, przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych, co oznacza uzyskanie danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, przy jednoczesnym prawie do przesłania tych danych innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że dane osobowe zostały uzyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy oraz że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie:

 • tytułu prawnego wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej albo z tytułu prawnego uzasadnionego interesu administratora,
 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
 • przetwarzania do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 

Admnistrator rozpatrzy otrzymany sprzeciw w rozsądnym terminie. Administrator może zaprzestać dalszego przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie wykaże niezbędnych prawnie uzasadnionych interesów w przetwarzaniu danych osobowych, nadrzędnych wobec praw lub interesów osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do dochodzenia roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych osobowych opierało się na tym tytule prawnym. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z administratorem ze swoim żądaniem w dowolny wybrany przez siebie sposób. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.

 

Obowiązek powiadomienia w związku ze sprostowaniem, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania danych osobowych - administrator ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, na piśmie o odmowie realizacji prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz o przyczynach odmowy.

 

Osoba, której dane dotyczą, jeśli uważa, że jej prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; nr tel. : +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Czynności przetwarzania

 

Cel przetwarzania:

Ewidencja kontaktów telefonicznych i e-mailowych

I.                  Podstawa prawna czynności przetwarzania

·    przetwarzanie danych osobowych jest konieczne na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka (§ 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):

·  ustawa nr 102/2014 Dz. U. o Ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw

·  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 lit. b Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; ta podstawa prawna nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne w ramach wykonywania ich zadań (art. 13 ust. 1 lit. f) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w co najmniej jednym określonym celu (art. 13 ust. 1 lit. a) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

II.                 Kategorie osób, których dane dotyczą

uczestnicy komunikacji pocztowej z administratorem; osoby fizyczne, których dotyczy komunikacja pocztowa

III.               Kategoria danych osobowych

dane osobowe objęte ogólnym trybem ochrony

IV.               Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

2 lata

V.                 Kategorie odbiorców

Słowacka Inspekcja Handlowa; pośrednik administratora

VI.               Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Przetwarzanie dokumentów księgowych

I.                    Podstawa prawna czynności przetwarzania

·         przetwarzanie danych osobowych jest konieczne zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem lub umową międzynarodową, którą Republika Słowacka jest związana (§ 13 (1) (c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):

o    Ustawa nr 431/2002 Dz. U. o rachunkowości;;

o    Ustawa nr 595/2003 Dz. U. o podatku dochodowym;

o    Ustawa nr 222/2004 Dz. o podatku VAT

·      przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środka przedumownego na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 lit. b) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

II.                 Kategorie osób, których dane dotyczą

strony zapisu księgowego

III.               Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

IV.               Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

10 lat

V.                 Kategorie odbiorców

pracownicy administratora; właściwy urząd skarbowy; pośrednik administratora

VI.               Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Ewidencja poczty doręczonej

I.                    Podstawa prawna czynności przetwarzania

· przetwarzanie danych osobowych jest konieczne zgodnie ze specjalnymi przepisami lub umową międzynarodową, którą Republika Słowacka jest związana (art. 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):

· ustawa nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw

· przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą (§ 13 ust. b) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych co najmniej w jednym określonym celu (§ 13 ust. 1 lit. a Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, zwłaszcza jeśli dane podmiotem jest dziecko; ta podstawa prawna nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez organy władzy publicznej w ramach wykonywania ich zadań (§ 13 ust. 1 lit. f Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

II.                 Kategorie osób, których dane dotyczą

uczestnicy komunikacji pocztowej z administratorem; osoby fizyczne, których dotyczy komunikacja pocztowa

III.               Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

IV.              Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

3-10 lat

V.                Kategorie odbiorców

pracownicy administratora; Słowacka Inspekcja Handlowa; pośrednik administratora

VI.               Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Ewidencja otrzymanej i dostarczonej poczty w formie elektronicznej

I.                    Podstawa prawna czynności przetwarzania

· przetwarzanie danych osobowych jest konieczne zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem lub umową międzynarodową, którą Republika Słowacka jest związana (art. 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):

· Ustawa nr 351/2011 Dz. U. o komunikacji elektronicznej

· Ustawa nr 102/2014 Dz. U. o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.

· osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych co najmniej w jednym określonym celu (§ 13 ust. 1 lit. a Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 lit. b) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych))

· osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w co najmniej jednym określonym celu (art. 13 ust. 1 lit. a) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; ta podstawa prawna nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne w ramach wykonywania ich zadań (§ 13 ust. 1 lit. f) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

II.                 Kategorie osób, których dane dotyczą

uczestnicy komunikacji pocztowej z administratorem; osoby fizyczne, których dotyczy komunikacja pocztowa

III.               Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

IV.               Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

zgodnie z planem rejestru administratora komunikacji mailowej

V.                 Kategorie odbiorców

pracownicy administratora; pośrednik administratora; Słowacka Inspekcja Handlowa

VI.               Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Zarządzanie elektroniczną skrzynką pocztową za pośrednictwem portalu internetowego

I.                    Podstawa prawna czynności przetwarzania

· przetwarzanie danych osobowych jest konieczne na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka (§ 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):

o Ustawa nr 351/2011 Dz.U. o komunikacji elektronicznej

· przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą (§ 13 ust. b) ustawy o ochronie danych osobowych)


II.                Kategorie osób, których dane dotyczą

użytkownicy komunikacji elektronicznej z urzędem pocztowym za pośrednictwem portalu internetowego slovensko.sk; osoby fizyczne, których dotyczy komunikacja elektroniczna

III.               Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

IV.               Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

zgodnie z planem rejestracji portalu internetowego

V.                 Kategorie odbiorców

pracownicy administratora; Słowacka Inspekcja Handlowa; pośrednik administratora

VI.               Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Zarządzanie rejestrem

I.                  Podstawa prawna czynności przetwarzania

·        przetwarzanie danych osobowych jest konieczne na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka (§ 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):

o Ustawa nr 395/2002 Dz. U. o archiwach i rejestrach oraz o zmianie niektórych ustaw

II.                 Kategorie osób, których dane dotyczą

osoby fizyczne, których dane są przechowywane w rejestrach

III.               Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

IV.              Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

10 lat

V.                 Kategorie odbiorców

pośrednik administratora; pracownicy administratora

VI.               Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Rejestr podmiotów stosunków umownych

        I.            Podstawa prawna czynności przetwarzania

 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka (§ 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych):
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; ta podstawa prawna nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne w ramach wykonywania ich zadań (art. 13 ust. 1 lit. f) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

     II.            Kategorie osób, których dane dotyczą

osoby fizyczne - strony umowy

   III.            Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

   IV.          Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

5-50 lat

     V.            Kategorie odbiorców

pracownicy administratora; organ statutowy administratora; wspólnicy administratora

   VI.            Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Ewidencja skarg i odstąpień od umowy

        I.          Podstawa prawna czynności przetwarzania

·        przetwarzanie danych osobowych jest konieczne zgodnie ze specjalnymi przepisami lub umową międzynarodową, którą Republika Słowacka jest związana (art. 13 ust. 1 lit. c) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

· Ustawa nr 250/2007 Dz.U o ochronie konsumenta oraz o zmianie Ustawy nr. 372/1990 Dz.U. o przestępstwach, z późniejszymi zmianami;

- Ustawa nr 102/2014 Dz. U o ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.

     II.            Kategorie osób, których dane dotyczą

konsumenci

   III.            Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

   IV.          Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

2 lata

     V.            Kategorie odbiorców

Słowacka Inspekcja Handlowa

   VI.            Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Ewidencja dotycząca bezpieczeństwa sprzętu lub oprogramowania

        I.            Podstawa prawna czynności przetwarzania

·         przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 lit. b ustawy o ochronie danych osobowych)
     II.            Kategorie osób, których dane dotyczą

podmioty stosunków umownych; osoby trzecie - potencjalni klienci administratora danych

   III.            Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

   IV.            Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

5 lat

     V.            Kategorie odbiorców

pośrednik administratora

   VI.          Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

 

Ewidencja klientów zarejestrowanych na stronie internetowej administratora

      I.            Podstawa prawna czynności przetwarzania

·    przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (§ 13 ust. 1 lit. b) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w co najmniej jednym określonym celu (art. 13 ust. 1 lit. a) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

     II.            Kategorie osób, których dane dotyczą

zarejestrowane osoby fizyczne

   III.            Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

   IV.            Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

2 lata

     V.            Kategorie odbiorców

pośrednik administratora; pracownicy administratora

   VI.            Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Ewidencja do celów marketingu bezpośredniego

        I.            Podstawa prawna czynności przetwarzania

·         przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (§ 13 ust. 1 lit. b) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)


     II.          Kategorie osób, których dane dotyczą

osoby fizyczne będące odbiorcami marketingu bezpośredniego

   III.            Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

   IV.            Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

2 lata

     V.            Kategorie odbiorców

Słowacka Inspekcja Handlowa; pośrednik administratora

   VI.            Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

Cel przetwarzania:

Rejestracja dostępnych plików danych - cookies w celu ulepszania usług świadczonych przez operatora

        I.            Podstawa prawna czynności przetwarzania

·        przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; ta podstawa prawna nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne w ramach wykonywania ich zadań (art. 13 ust. 1 lit. f) Ustawy o Ochronie Danych Osobowych)

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w co najmniej jednym konkretnym celu (art. 13 ust. 1 lit. a) Ustawy o ochronie danych osobowych)

     II.            Kategorie osób, których dane dotyczą

podmioty stosunków umownych z administratorem; osoby trzecie - osoby odwiedzające stronę internetową administratora

   III.            Kategoria danych osobowych

dane osobowe z ogólnym trybem ochrony

   IV.            Przewidywany termin usunięcia danych osobowych

2 lata

     V.          Kategorie odbiorców

Słowacka Inspekcja Handlowa; pośrednik administratora

   VI.            Oznaczenie państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

dane osobowe nie są przekazywane

 

 

     

           

       


    

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

 

Administrator niniejszym informuje osoby, których dane dotyczą, że zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, odbywa się za pośrednictwem strony internetowej administratora.


Administrator wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, poprawy i przyspieszenia świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz poprawy poziomu ochrony praw osób, których dane dotyczą. Operator ma możliwość monitorowania kart klienta, gdzie ma dostęp do danych klienta, jego zamówień, historii jego działań na stronie, w tym tekstów zatwierdzonych zgód. Konsekwencją tej formy przetwarzania danych osobowych jest usprawnienie świadczenia usług przez operatora i przyspieszenie przetwarzania żądań klientów, którzy korzystają ze swoich praw.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość skorzystania ze swoich wyżej wymienionych praw w związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych, w tym profilowaniem.

 

 

 1. Korzystanie z plików cookies

 

Administrator informuje niniejszym osoby, których dane dotyczą, że za pośrednictwem strony internetowej administratora wykorzystywane są pliki cookies.


Pliki cookies to małe pliki danych, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby, której dane dotyczą, która odwiedziła stronę internetową administratora za pośrednictwem strony internetowej administratora. Zawartość plików cookie to niewielka ilość informacji o osobie, której dane dotyczą, w związku z korzystaniem ze strony internetowej operatora. Za każdym razem, gdy strona internetowa administratora jest ponownie odwiedzana, pliki te są wysyłane z powrotem na serwer administratora.

Osoba, której dane dotyczą, ma pasek plików cookies na stronie internetowej administratora z możliwością wielokrotnego żądania zgody administratora na przetwarzanie plików cookies.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość skorzystania ze swoich wyżej wymienionych praw w związku z korzystaniem z plików cookies na stronie internetowej administratora.

 

 

 1. Pośrednicy

 

Nazwa firmy

Siedziba

REGON

 

 

 

STORMWARE s.r.o.

ul. Za Prachárnou 4962/45, Jihlava, 586 01, Republika czeska

25 313 142

 

Shopify

 150 Elgin St., Ottawa, Canada

 

 

Slovenská pošta, a.s.

ul. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, 975 99, Słowacja

36 631 124

 

 

 

Swan a.s.

Borská 6, Bratislava, 841 06, Słowacja

47 258 314

 

 

Zásielkovňa s.r.o.

Muchovo námestie 3624/8, Bratislava,  851 01, Słowacja

48 136 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uzupełnienie